Powered by PrivacyPolicies.com

Cynlluniau i groesawu teulu o Syria i Ogledd Cymru drwy nawdd cymunedol / Plans to welcome a Syrian family to North Wales through community sponsorship

By Catherine Griffiths, Croeso Menai

On July 4th Croeso Menai held its first public meeting in Emaus Chapel, Bangor, to explore the possibility of community sponsorship in the Bangor/Menai Bridge area. Although we now have several Syrian families living locally through resettlement under the council-led programme, so far there have been no areas in North Wales considering community sponsorship. And what a turnout! We had around 45 enthusiastic participants who, by the end, voted overwhelmingly to continue with the project and bring a refugee family to North Wales. 

 

Gan Catherine Griffiths, Croeso Menai

Ar Orffennaf 4ydd, cynhaliodd Croeso Menai eu cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn Eglwys Emaus, Bangor, i ystyried y posibilrwydd o nawdd cymunedol yn ardal Bangor / Porthaethwy. Er bod gennym lawer o deuluoedd o Syria yn byw yn lleol trwy’r cynllun ailsefydlu o dan arweiniad y cyngor, hyd yn hyn ni fu unrhyw ardal yng Ngogledd Cymru ddechrau grŵp nawdd cymunedol i ffoaduriaid. A daeth criw da i’r cyfarfod! Roedd gennym oddeutu 45 o gyfranogwyr brwdfrydig a oedd, erbyn y diwedd, wedi pleidleisio'n frwd i barhau gyda'r prosiect er mwyn dod â theulu o ffoaduriaid i Ogledd Cymru.

 

It was heart-warming to receive such support for the project. This is in no small way due to the unstinting work of Pobl i Bobl, a refugee support charity in the area. PiB has been working hard for nearly three years, sending out physical and financial aid to refugees in Syria, Lebanon, Greece, France and the Rohingya in Bangladesh. Since families started coming to live in the area, PiB has also supported local refugees, providing donations, laying on welcome parties and trips, and offering opportunities for the families to practise their English with local people. This has generated a lot of support in the community, so it should really have been no surprise that we had such a good turnout. 

The event was organised by an intrepid small team of six, who are looking for more members to join them. Menna Machreth, from Caersalem Church in Caernarfon and Catherine Griffiths from PiB gave short presentations but the highlight was four testaments from local Syrians, including a young man who spoke in Welsh. We were also entertained by a delightful impromptu Welsh song by a very brave little Syrian girl. 

Group work followed, which generated some useful ideas and plans for moving forward. There was a diverse range of people supporting the evening, many of whom were representing their group or organisation but most were already supporters of Pobl i Bobl - Catholic churches of Anglesey, Anglican parishes in southwest Anglesey, Muslims, Baptist chapels in Gwynedd, Quakers, Unitarians, Atheists, International department at Bangor University, Kuwaiti society, Saudi society, choir leaders, psychologists, local business people, Welsh translators, mountain rescue volunteers, Soroptimists, UN association, scout leader, Fairtrade agent, 6th formers, Rotarians, local councillors, and many others whose hearts were clearly in the right place. Several very kind local women laid on a delicious tea of Syrian delicacies, and the evening was rounded off with a raffle, which also raised funds for community sponsorship as Croeso Menai.

The people of North Wales are proving time and again that they want refugees, tragically displaced from their own countries, to come and live amongst us and feel safe. For the last two years, judging from the response of our local Syrian families, we have demonstrated that Anglesey and Gwynedd, linked by the bridges of the Menai Straits, are welcoming and supportive communities for refugees to settle. And now the supporters of Croeso Menai have asserted that there is the stamina and commitment for community sponsorship to succeed. 

If you would like to find out more about Croeso Menai, please contact Catherine by email (ccbgriffiths@gmail.com) or come along and join us at the next meeting on September 12th to progress this exciting project. 

If you have been inspired by Catherine's article and are interested in setting up a Community Sponsorship scheme in your area, please contact olwen.thomas@citizenswales.org.uk or jonathan.cox@citizenswales.org.uk.

 

Gan Catherine Griffiths, Croeso Menai

Ar Orffennaf 4ydd, cynhaliodd Croeso Menai eu cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn Eglwys Emaus, Bangor, i ystyried y posibilrwydd o nawdd cymunedol yn ardal Bangor / Porthaethwy. Er bod gennym lawer o deuluoedd o Syria yn byw yn lleol trwy’r cynllun ailsefydlu o dan arweiniad y cyngor, hyd yn hyn ni fu unrhyw ardal yng Ngogledd Cymru ddechrau grŵp nawdd cymunedol i ffoaduriaid. A daeth criw da i’r cyfarfod! Roedd gennym oddeutu 45 o gyfranogwyr brwdfrydig a oedd, erbyn y diwedd, wedi pleidleisio'n frwd i barhau gyda'r prosiect er mwyn dod â theulu o ffoaduriaid i Ogledd Cymru.

Roedd hi’n galonogol i dderbyn cefnogaeth o'r fath ar gyfer y prosiect. Daeth y gefnogaeth oherwydd gwaith diflino Pobl i Bobl, elusen cefnogi ffoaduriaid yn yr ardal. Mae PiB wedi bod yn gweithio'n galed ers bron i dair blynedd, yn anfon cymorth corfforol ac ariannol i ffoaduriaid yn Syria, Libanus, Gwlad Groeg, Ffrainc a'r Rohingya ym Mangladesh. Gan fod teuluoedd wedi dechrau dod i fyw yn yr ardal, mae PiB hefyd wedi cefnogi ffoaduriaid lleol, gan roi rhoddion, trefnu partion a theithiau iddynt, a chynnig cyfleoedd i'r teuluoedd ymarfer eu Saesneg gyda phobl leol, a’r plant o Syria yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Mae hyn wedi creu llawer o gefnogaeth yn y gymuned, felly ni fu’n syndod bod y fath gefnogaeth i’r syniad o nawdd cymunedol.

Trefnwyd y digwyddiad gan dîm bach o chwech, sy'n chwilio am fwy o aelodau i ymuno â nhw. Rhoddodd Menna Machreth, o Eglwys Caersalem yng Nghaernarfon a Catherine Griffiths o PiB gyflwyniadau byr ond yr uchafbwynt oedd pedair stori gan Syriaid lleol, gan gynnwys dyn ifanc a siaradodd yn Gymraeg. Yn ogystal, cawsom ein diddanu gan gân Gymraeg hyfryd iawn gan ferch ifanc Syriaidd.

Yn ystod y noson bu gwaith grŵp, a gynhyrchodd rai syniadau a chynlluniau defnyddiol ar gyfer symud ymlaen â’r prosiect. Roedd amrywiaeth eang o bobl yn cefnogi'r syniad, ac roedd llawer ohonynt yn cynrychioli grŵp neu sefydliad arbennig, ond roedd y rhan fwyaf eisoes yn gefnogwyr Pobl i Bobl - eglwysi Catholig o blwyfi Ynys Môn, Anglicanaidd yn ne-orllewin Ynys Môn, Mwslemiaid, capeli Bedyddwyr yng Ngwynedd, Crynwyr, Unedigiaid, Anffyddwyr, Adran Ryngwladol Prifysgol Bangor, Cymdeithas Kuwaiti, Cymdeithas Saudi, arweinwyr côr, seicolegwyr, pobl busnes lleol, cyfieithwyr Cymraeg, gwirfoddolwyr achub mynydd, Soroptimistiaid, cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, arweinwyr sgowtiaid, asiant Masnach Deg, myfyrwyr chweched dosbarth, myfyrwyr, Rotariaid, cynghorwyr lleol , a llawer o rai eraill sydd â chalon i helpu’r ffoaduriaid. Roedd nifer o ferched lleol caredig iawn wedi trefnu te blasus Syriaidd, a trefnwyd raffl yn ystod y noson i godi arian ar gyfer nawdd cymunedol fel Croeso Menai.

Mae pobl Gogledd Cymru yn profi dro ar ôl tro eu bod am i ffoaduriaid – sydd wedi gorfod gadael eu gwlad mewn amgylchiadau trist – ddod i fyw yma a theimlo'n ddiogel. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, o weld ymateb teuluoedd o Syria a ddaeth i fyw yn lleol, rydym wedi dangos bod Ynys Môn a Gwynedd, a gaiff eu cysylltu gan bontydd y Fenai, yn gymunedau croesawgar a chartrefol i ffoaduriaid. Ac erbyn hyn mae cefnogwyr Croeso Menai yn honni bod y stamina a'r ymrwymiad yma er mwyn i nawdd cymunedol i lwyddo.

Os hoffech wybod mwy am Croeso Menai, cysylltwch â Catherine trwy e-bost (ccbgriffiths@gmail.com ) neu dewch draw i ymuno â ni yn y cyfarfod nesaf ar Fedi’r 12fed i symud y prosiect cyffrous hwn yn ei flaen.

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan erthygl Catherine a bod diddordeb gennych i sefydlu grŵp Nawdd Cymunedol yn eich ardal, cysylltwch â olwen.thomas@citizenswales.org.uk neu jonathan.cox@citizenswales.org.uk.

 


Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • vicky moller
    commented 2018-08-12 20:26:44 +0100
    Wych, happus i clywed bod yr cyfarfod yn penderfynol i parhau gyda yr prosiect.
    Os bydd cyfle i helpu, dim ond dweud! Mae gennym llawer o profiad